#Toshiya #dir en grey #V系 #visual kei
#shinya #dir en grey #V系 #visual kei
#kaoru #V系 #visual kei #dir en grey
#dir en grey #die #V系 #visual kei
#kyo #dir en grey #V系 #visual kei
#hal #kazi #sincrea #FEST VAINQUEUR #V系 #visual kei
#shuu #ryo #Girugamesh #V系 #visual kei
#kiki #hibrid #hi brid #hi:brid #V系 #visual kei
#akihabara shounendan dennou romeo #shin #vivid #visual kei #V系
#hiroto #baquepia #Alice Nine #alice nine. #V系 #visual kei
theme by useyoureyes